Oferta zajęć naszej Katedry

opisy poszczególnych przedmiotów w menu obokUwaga Studenci I roku studiów magisterskich!

Zapraszamy do wyboru specjalności oferowanej przez naszą Katedrę:

Architektura i Urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju (AiU1)


ZASADY APLIKACJI I KWALIFIKACJI NA SPECJALNOŚĆ

limit miejsc - 25


Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Radę Wydziału w gestii specjalności pozostają zapisy na połowę dostępnych miejsc (w przypadku AiU1 -12 osób). Osoby te zostaną wybrane na podstawie kwalifikacji, której elementami są: list motywacyjny, portfolio i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny powinien zawierać: krótkie uzasadnienie podjętej decyzji, temat inżynierskiej pracy dyplomowej i nazwę uczelni, na której została obroniona, oceny z przedmiotów architektonicznych i urbanistycznych, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).

W portfolio można zawrzeć zarówno prace związane z dotychczasowym tokiem studiów, jak i wykonane poza nim, w tym również te dokumentujące zainteresowania Kandydatki/Kandydata.

List motywacyjny i portfolio (w formie wydruku) prosimy składać do Sekretariatu do p. Elżbiety Szary (pok.214) w teczce z opisem: imię i nazwisko studenta, Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce rozwoju - do dnia 11 grudnia 2019r. do godz.13.00 oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: a.wosko@post.pl.

Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 12 grudnia 2019r. w pok. 317 od godz. 13.00. O konieczności przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną Kandydat zostanie poinformowany mailem.

Wyniki rekrutacji na Specjalność AiU1 zostaną podane dnia 16 grudnia 2019r.

Więcej informacji w czasie spotkania zorganizowanego przez Dziekana 25.XI. godz. 11.15, sala 103.

Zapraszamy do współpracy
prof. dr hab. Sławomir Gzell
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska
pełnomocnicy Katedry ds. Specjalności

OPIS SPECJALNOŚCI, CELE UTWORZENIA SPECJALNOŚCI

Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka - Miasto jako miejsce rozwoju (nazwa angielska: City as the vehicle of development of civilisation) zajmuje się głównie wewnętrznymi obszarami miejskich aglomeracji, punktami centralnymi, krajobrazem i architekturą miasta zwartego, czyli tym co miasto spaja w jedną całość, co nie wyklucza np. rozwiązań policentrycznych. Oprócz głównego nurtu zagadnień specjalność zajmuje się także problemami rozwoju terenów peryferyjnych oraz zagadnieniami mieszkalnictwa.

Miasta są ośrodkami rozwoju kultury i nauki, jak również głównymi czynnikami i miejscami rozwoju gospodarczego i postępu społecznego. Jako centra cywilizacji, miejsca koncentracji istotnych zasobów i sieci wpływów - prawidłowo zaplanowane i zarządzane - dają szansę rozwoju człowiekowi i chronią zasoby naturalne, dzięki koncentracji ludzi przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na środowisko naturalne. Niestety w XXI wielu na obszarach miejskich nasiliły się procesy destrukcyjne, takie jak nadmierne rozrastanie się terytorialne miast oraz postępująca degradacja środowiska zurbanizowanego. Reakcją na te przemiany jest znaczny wzrost zainteresowania występującymi problemami rozwoju miast i podejmowanie prób ich rozwiązywania. Wśród najważniejszych działań wymienić należy: rewitalizację i rozwój wewnętrznych obszarów miast (w tym: obszarów zaniedbanych, obszarów tracących znaczenie oraz terenów niezagospodarowanych), strategię podniesienia jakości środowiska zbudowanego, strategię kreacji wysokiej jakości przestrzeni publicznych, strategię respektowania odrębnej kulturowej tożsamości każdego miasta –czyli respektowania jego „geniusz loci”, strategię zachowania i ochrony wszystkich znaczących elementów dziedzictwa naturalnego i kulturowego, strategię modernizacji sieci infrastrukturalnych i poprawy efektywności wydatkowania energii, strategię promocji społecznie akceptowanego miejskiego transportu.

Celem specjalności AiU1 - Architektura i Urbanistyka jest kształcenie studentów zgodnie z ich zainteresowaniami w zakresie współczesnych problemów rozwoju miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: przekształcanie i rozwój wewnętrznych obszarów miast, zapobieganie degradacji środowiska zurbanizowanego oraz rozwój miast w strefie obrzeżnej.

W związku z koncentracją na zagadnieniach priorytetowych Specjalność AiU1 - Architektura i Urbanistyka składa się z dwóch bloków programowych:
1) Blok H-CITY, H- jak Historical City, sem. II – dotyczący zjawiska rewitalizacji i rozwoju wewnętrznych obszarów miast
2) Blok E-CITY, E- jak Ecological City, Electronical City, sem. III – dotyczący zagadnień związanych z:
   a) rolą środowiska naturalnego w rozwoju współczesnych obszarów miejskich,
   b) włączeniem systemów i procesów informatycznych i informacyjnych do procesu projektowania i realizacji współczesnych struktur miejskich.
Dzięki działaniom w tym zakresie może nastąpić zmniejszenie zużycia zasobów (w tym przestrzeni – jako zasobu nieodnawialnego), a miasta nadal pozostaną miejscami bardzo zróżnicowanych aktywności i funkcji, centrami komunikacji, miejscami rozwoju kultury i nauki, czyli miejscami przyciągającymi ludzi i zapewniającymi im godziwe warunki rozwoju.
>>TUTAJ znajdą Państwo szczegółowy program specjalności i opisy przedmiotów

prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska
pełnomocnicy Katedry ds. Specjalności