Przestrzenie Integracji - Projekt Fakultatywny 2 (sem.XI)


Opis przedmiotu

Przedmiot składa się z serii ćwiczeń projektowych. Zespoły samodzielnie definiują grupę, do której adresowany będzie projekt przestrzeni integracji (grupy zawodowe, terytorialne, wiekowe, zainteresowań itp.), proponują lokalizację i po rozpoznaniu potrzeb grupy adresatów, przedstawiają autorski projekt aranżacji przestrzeni integracji z położeniem szczególnego nacisku na atrakcyjny program i elementy zagospodarowania, zastosowanie nowych technologii informatycznych i informacyjnych oraz uwzględnienie roli środowiska przyrodniczego.
Projekt realizowany będzie w dwóch opcjach (wyboru dokonują Studenci na początku semestru):
A – przestrzenie integracji w metropolii
B – integracja rozproszonych przestrzeni
Projekt realizowany będzie w formule zespołowej (Studenci tworzą dwuosobowe grupy).
Tematyka zajęć
Opracowanie wybranego tematu polega na:
1. Zdefiniowaniu przez Zespół lokalizacji, adresata, uwarunkowań i programu wybranej przestrzeni integracji.
2. Rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań zdefiniowanej przez Studentów grupy użytkowników (ankiety, badania itp).
3. Zaproponowaniu autorskiej wizji przestrzennej dla wybranej przestrzeni integracji.
4. Pogłębieniu wiedzy na temat tworzywa urbanistycznego oraz detalu urbanistycznego (zieleń, posadzki, małe formy architektoniczne i urbanistyczne, woda, oświetlenie itp).
Forma prowadzenia zajęć
Ćwiczenia projektowe podzielone są na fazy. Każdorazowo kończą się one przeglądem wraz z oceną prac. Efektem finalnym jest autorski projekt przestrzeni integracji, prezentowany przez Zespoły Studentów w formie graficznej. Wymogiem jest ponadto dołączenie makiety, aksonometrii, perspektyw lub wizualizacji komputerowych. Studenci są w stanie samodzielnie podjąć decyzję co do sposobu realizacji swych prac projektowych, także w zakresie wyboru techniki prezentacji koncepcji (korzystanie z oprogramowania komputerowego: wizualizacja, makieta, rysunki 2D, 3D, układ graficzny plansz itp.).
Koordynator:
dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska
Pozostali prowadzący:
pracownicy Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego (KPUiKW)