Wykład H-City. Uwarunkowania i Narzędzia Rewitalizacji (sem.X)


Opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami rewitalizacji wynikającymi ze stanu faktycznego i prawnego rewitalizowanych obszarów. Wykład będzie obejmował szeroką prezentację uwarunkowań mających wpływ na lokalne planowanie przestrzenne, a także zasady sporządzania projektów dokumentów planistycznych zgodnie z wymaganiami odnośnych ustaw i rozporządzeń (rozwiązania prawne i organizacyjne wdrażane obecnie w Polsce, ale także funkcjonujące w innych krajach). Studenci zapoznają się z analizą treści dokumentów planistycznych, nabędą wiedzę o projektowaniu skutecznej realizacji ustaleń tych dokumentów w procesie rewitalizacji.
Tematyka wykładu
Wykłady prezentować będą przede wszystkim uwarunkowania prawne rewitalizacji i instrumenty wdrażane obecnie w Polsce. Zaprezentowane zostaną także różne rozwiązania prawne i organizacyjne funkcjonujące w innych krajach.
Wykłady obejmą także wiedzę o związkach różnych aktów prawa z planowaniem przestrzennym (z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), w tym takich ustaw, jak np. Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o rewitalizacji, tzw. ustawa krajobrazowa, ustawa o drogach publicznych i innych. Oddziaływanie tych ustaw przedstawione zostanie poprzez ich wpływ na procedury obowiązujące w planowaniu przestrzennym.
Szczegółowa wiedza o źródłach i zasadach formułowania ustaleń planów miejscowych i miejscowych planów rewitalizacji, jako aktów prawa miejscowego, obejmie następujące zagadnienia:
1. Źródła prawa w świetle Konstytucji RP
2. Typowe środki techniki prawodawczej
3. Budowa i układ ustawy
4. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy
5. Dokumenty gminy samorządowej z zakresu planowania przestrzennego i rewitalizacji
6. Publikacja aktów prawnych
7. Typologia i hierarchia dokumentów planistycznych oraz sposób egzekwowania zależności między nimi
8. Terminologia planowania przestrzennego
9. Związek pomiędzy gminną strategią rozwoju, polityką przestrzenną, prawem miejscowym dotyczącym przestrzeni oraz decyzjami administracyjnymi
10. Analiza dokumentów planistycznych niebędących aktami prawa miejscowego
11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany rewitalizacji jako akty prawa miejscowego
12. Analiza planu miejscowego oraz miejscowego planu rewitalizacji: treści, sposobu i struktury zapisu tekstowego oraz graficznego, powiązania ustaleń planu z przestrzenią
13. Sporządzanie projektu ustaleń planu miejscowego i miejscowego planu rewitalizacji
14. Przebieg procedury sporządzania planu miejscowego i miejscowego planu rewitalizacji
15. Formalna i materialna ocena planu miejscowego i miejscowego planu rewitalizacji
Koordynator:
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka
Pozostali prowadzący:
mgr inż. arch. Grzegorz A. Buczek